Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je pátek 22. 3. 2019 (Leona); oddělení pro dospělé 8–12 a 13–18 hodin, dětské oddělení 12–17 hodin
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Město Horažďovice vydává, na základě usnesení zastupitelstva č.j. 19 ze dne 12. června 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

Zřizovací listinu

Městské knihovny Horažďovice
organizační složky města

Čl.1
Označení zřizovatele

Město Horažďovice, okres Klatovy, IČO 00255513

Čl.2
Název a sídlo organizační složky

Název: Městská knihovna Horažďovice, organizační složka Města Horažďovice

Sídlo a adresa: Mírové nám. 11, 341 01 Horažďovice

Městská knihovna je organizační složkou města, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny).

Městská knihovna Horažďovice má tato pracoviště:

 1. Městská knihovna Horažďovice
  Mírové nám. 11, 341 01 Horažďovice
 2. Místní knihovna Boubín - pobočka Horažďovice
  Boubín č. 43, 341 01 Horažďovice
 3. Místní knihovna Komušín - pobočka Horažďovice
  Komušín č. 69, 341 01 Horažďovice
 4. Místní knihovna Lhota Horažďovická - pobočka Horažďovice
  Lhota Horažďovická č. 36, 341 01 Horažďovice
 5. Místní knihovna Třebomyslice - pobočka Horažďovice
  Třebomyslice č. 1, 341 01 Horažďovice
 6. Místní knihovna Veřechov - pobočka Horažďovice
  Veřechov č. 1, 341 01 Horažďovice

Čl.3
Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:
Městská knihovna Horažďovice (dále jen knihovna) je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:

 1. Buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů města a plnění účelu svého zřízení.
 2. Zajišťuje katalogizaci k jednotlivým zakoupeným titulům.
 3. Buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a jeho okolí, buduje regionální kartotéku.
 4. Poskytuje meziknihovní výpůjční služby (výpůjční a informační).
 5. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní).
 6. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 7. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má přístup pomocí telekomunikačního zařízení.
 8. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě.
 9. Spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné Smlouvy o přenesení regionálních služeb mezi Městem Horažďovice a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.
 10. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

Čl. 4
Vedení knihovny
(Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 1. Vedoucí knihovny, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván radou města, jmenování má písemnou formu.
 2. Vedoucí knihovny je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Vedoucí knihovny je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Vedoucí knihovny předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5
Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 1. Město Horažďovice svěřuje knihovně do užívání za účelem zajištění jejího provozu tento svůj majetek:
  1. nebytové prostory:
   v objektu č. 11 na stp.č 1/1 v k.ú. Horažďovice
  2. hmotný majetek:
   samostatné věci movité: 278 278 Kč
   dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem: 843 974 Kč
 2. Majetek získaný vlastní činností organizační složky po 1. červnu 2002 se stává majetkem zřizovatele. Zápis o převzetí tohoto majetku předá organizační složka ve 2 vyhotoveních zřizovateli do deseti dnů od pořízení tohoto majetku. Každý zápis k převzetí musí obsahovat datum pořízení, název majetku, počet kusů, pořizovací hodnotu, inventární číslo, číslo dokladu podle kterého byl majetek získán, výrobní číslo (pokud je). Musí být podepsán vedoucím organizační složky, pracovníkem organizační složky pověřeným evidencí majetku a zřizovatelem
 3. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.
 4. Nabývat majetek darem nebo bezúplatným převodem může organizační složka pouze s písemným souhlasem zřizovatele.

Čl.6
Vymezení majetkových práv

 1. Bez souhlasu zřizovatele nesmí hodnota majetku poklesnout pod hodnotu uvedenou v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny.
 2. Inventarizace svěřeného majetku bude prováděna vždy k 31.10. daného roku. Výsledek předloží organizační složka zřizovateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci provedení inventarizace. Při vyřazování majetku bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
 3. Svěřené nebytové prostory udržuje organizační složka ve stavebnětechnickém stavu odpovídajícímu nejméně stavu ke dni převzetí od zřizovatele.
 4. U svěřeného majetku zabezpečuje knihovna obvyklé udržování, opravy a zákonné revize. Zřizovateli předkládá návrh na plánovanou a vyvolanou údržbu majetku, na technické zhodnocení a investice. Stavební změny může provádět jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

Čl. 7
Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření města. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu města, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu města. Knihovna je povinna plnit úkoly co nejhospodárnějším způsobem. Ve svém rozpočtu zřizovatel sleduje a zabezpečuje prostředky určené na platy zaměstnanců této organizační složky a na sociální a zdravotní pojištění. S ostatními prostředky určenými pro tuto organizační složku má oprávnění disponovat vedoucí knihovny.
 3. Knihovně jsou měsíčně poskytovány z rozpočtu města finanční zálohy v hotovosti, které jí umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh.
 4. Měsíčně knihovna předkládá provozní zálohu k vyúčtování rozepsanou v plném členění podle rozpočtové skladby. Nevyčerpanou zálohu je povinna organizační složka vrátit zřizovateli nejpozději před koncem roku. Bezhotovostní platby předkládá organizační složka s likvidačním dokladem na finanční odbor MěÚ nejpozději 3 dny před splatností.
 5. Knihovna je oprávněna v souladu s ceníkem Knihovního řádu vybírat příjmy v hotovosti, o kterých vede evidenci a odevzdává je nejpozději koncem měsíce do rozpočtu města.
 6. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje (prostřednictvím určeného pracovníka Městského úřadu v Horažďovicích).

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Tato Zřizovací listina vstupuje v platnost dne 1. 7. 2002.

V Horažďovicích
Dne 24 5. 2002

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 10. 2011 v 9:10